CLARIFICATION IN EATING PORK AND ISAIAH 66:1-24

ANG MGA PANA, NAKASAKAY SA CAMEL, ASNO, KABAYO, KARWAHE, KARITON BA AY LITERAL?

ISAIAH 66:17-24 (READ ALSO FROM ISAIAH 66:1-24)

17 Ang sabi ni Yahweh, “Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprusisyon patungo sa mga sagradong hardin, at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi.

18 “Nalalaman ko ang kanilang iniisip at [[[[[[[[[mga]]]]]]
ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa, at ang mga taong iba’t iba ang salita. Kapag sila’y nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. 19 Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba’t ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Javan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. 20 Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila’y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkaing butil sa Templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. 21 Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay Levita.

22 “Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan.

23 Tuwing Araw ng Pamamahinga at Pista ng Bagong Buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin,” ang sabi ni Yahweh.

24 “Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila’y hindi mamamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila’y magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan.”

ANG BABOY AT DAGA AY MGA KASALANAN ng tao kaya sa talatang 18 ay “MGA” ang nakasulat..

eatingporkdebate

eatingporkdebate2

PROPHECY OF MOISES AND ISAIAH FOR THE COMING OF PORK EATERS

ROMA 14:17 [[[[[Sapagkat ang PAGPASOK ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]]] …

ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN AT INUMIN SA HULING ARAW AY KATURUAN NA NG DEMONYO

Advertisements

One response to this post.

  1. […]  ISAIAH 66 ARE THE PROPHECIES OF ISAIAH FOR BEING SINFUL IT IS NOT THE LITERAL PIG AND RAT/MOUSE IN… […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: