THE LAMB IN THE DAY OF PASCH (EXODUS 12:1-14, DEUT. 23:4-14, NUM. 28:16-25, ESDRAS 6:19-22

THE DAY OF PASCH OR KILLING OF LAMB IN TIME OF MOISES IS APRIL 14 (NISAN/ABIB) 14TH DAY

Exodus 12:6

6 At inyong aalagaan hanggang sa [[[ikalabing apat ]]]]na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel, sa paglubog ng araw.

DAY_OF_PASCH

THE PIC IS YEAR 2014

WALANG PASKWA ISLAM HINDI KASI LAHI NI ISHMAEL INALIS SA EGIPTO KAYA HINDI NA NINYO ITO ALAM

NG TIME NGA NILA MOISES NG PATAYIN MGA PANGANAY NA LALAKI KASAMA MGA HAYOP SA EGIPTO…DAPAT MAY DUGO KA NG TUPA SA HAMBA NG PINTUAN..

EXODUS 12:11-13

11 At ganito ninyo kakanin; may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay; at inyong kakaning dalidali; siyang [[[[[[[[[[[[[paskua ng Panginoon. ]]]]]]]]]]] (ARAW NG PASKWA)

12 Sapagka’t ako’y dadaan sa lupain ng Egipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, maging tao at maging hayop; at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga dios sa Egipto, ako ang Panginoon.

13 At ang[[[[ dugo ay magiging sa inyo’y isang tanda]]]] sa mga bahay na inyong kinaroroonan: at [[[[[[[pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo]]]]]], at walang salot na sasainyo, na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Egipto.

KAYA SA JUDGEMENT DAY KAPAG WALANG DUGO NI KRISTO SORRY NA LANG!!!

THE 80 DAYS OF MOISES TO MT. SINAI

 

KAYA SI KRISTO NAMATAY ARAW NG PASKWA APRIL 14/NISAN/ABIB

 

 

image

JOHN 1:29-35

Ang Kordero ng Diyos (THE LAMB OF GOD)

29 Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya’t sinabi niya, Tingnan ninyo,[[[ siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.]]]] 30 Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya’y naroon na bago pa man ako ipanganak. 31 Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako’y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.

32 Ganito ang patotoo ni Juan: Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. 34 Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.

35 Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. 36 Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, [[[[Siya ang Kordero ng Diyos!]]]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: