ANAK NG TAO LITERAL BA? SON OF MAN IS IT LITERAL?

MATTHEW 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

MATTHEW24:39
Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

MATTHEW 24:44
Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

MATTHEW 25:31
“Darating ang Anak ng Tao bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

JOHN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

MATTHEW 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN...ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

Advertisements

3 responses to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: