ANG HULA SA “PISAAN NG UBAS”!! (THE JUDGEMENT DAY O ANG PAG-AANI)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 63:1-6

ANG PISAAN NG UBAS NI YAHWEH GAGAWIN NIYANG NAG-IISA.

1 “Sino itong dumarating na buhat sa Edom,
buhat sa Bozra na ang maringal na kasuotan ay kulay pula?
Sino ang magiting na lalaking ito na kung lumakad ay puno ng kasiglahan?
Ako ang nagbabadya ng tagumpay;
ang kalakasan ko’y sapat na upang kayo ay iligtas.”

2 “Bakit pula ang iyong suot?
Tulad ng damit ng nagpipisa ng ubas upang gawing alak?”

3 Ang sagot ni Yahweh: “Pinisa ko ang mga bansa na parang ubas,
wala man lang tumulong sa akin;
tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit,
kaya natigmak sa dugo ang aking damit.

4 Nagtakda na ako ng araw upang maghiganti,
sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagliligtas.

5 Ako’y naghanap ng makakatulong
ngunit walang nakita kahit isa;
ako’y pinalakas ng aking galit, at mag-isa kong nakamit ang pagtatagumpay.

6 Sa tindi ng aking galit ay dinurog ko ang mga bansa,
aking ibinuhos ang kanilang mga dugo sa lupa.”


ANG MAGAGANAP SA HINAHARAP!!!!!

REVELATION 14:14-20

Ang Pag-aani

14 Tumingin uli ako, at nakita ko naman ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng Anak ng Tao, may suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. 15 Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap, “Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang aanihin sa lupa!” 16 Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at ginapas ang dapat anihin sa lupa.

17 At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit; may hawak din itong matalim na karit. 18 Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, “Gamitin mo na ang iyong karit, at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito!” 19 Kaya’t ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding poot ng Diyos. 20 Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro, at ang lalim ay sintaas ng sa nguso ng kabayo.

REVELATION 19:15 May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Teofilo on December 3, 2011 at 4:54 am

    ano po ang significance ng Edom at Bozra sa Isaias 63:1? may tinutukoy po ba ang mga ito sa magaganap na hula ng 63: 1 – 6?
    salamat po.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: