NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA SA APOCALYPSIS!!! NASUSULAT: WALANG MAKAKA-AGAW NG AKING PAGIGING DIYOS BAKIT INILIPAT KAY JESUS?

ANG IBIG SABIHIN NIYAN AY IPINAGTAPAT NA ANG KORDERO AY SIMBOLO LAMANG NG PAGIGING DUGO AT LAMAN NG NAKA-UPO SA TRONO. AMEN!

REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA BASA…IPINAGTAPAT NG DIYOS NA SIYA ANG KORDERO…INILIPAT….HIND​I PWEDENG ILIPAT DAHIL IISA LANG ANG DIYOS AT NAKASULAT NA WALANG MAKAKAANGKIN NG AKING KANINGNINGAN.

REVELATION 11:15-19

Ang Ikapitong Trumpeta

15 Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, “Ang paghahari sa sanlibutan ay(((((( inilipat na kay Cristo na ating Panginoon)))))). ((((((Maghahari siya magpakailanman!”)))))))))

16 At ang dalawampu’t apat na matatandang nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa kanya. 17 Sinabi nila,

“Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kasalukuyan, at ng nakaraan!
Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan
at nagpasimula ka nang maghari!

18 Nagngingitngit ang mga di-kumikilala sa iyo,
dahil dumating na ang panahon ng iyong poot,
ang paghatol sa mga patay,
at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo,
at sa iyong mga hinirang, sa lahat ng may takot sa iyo,
dakila man o hamak.
Panahon na upang lipulin mo ang mga sumira sa sanlibutan.”

19 At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol, at umulan ng yelo.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by jon jon on November 21, 2011 at 4:48 pm

    may naglipat ng kapangyarihan kay cristo para sya ang magligtas mas makapangyarihan ang naglipat ng kapangyarihan kay cristo kung gayon

    Reply

  2. siya rin yan tapusin mo revelation.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: