SINABI NI JESUS "HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN".

FROM @ANONYMOUS

DI BA ANG SABI NI JESUS MATEO 9:13 AY((( HABAG ANG IBIG NIYA HINDI HAIN)))) SAKA AYON SA KATWIRAN DIOS NA NASULAT SA EZEKIEL 18:20 KUNG SINO ANG DAPAT NAGKASALA AY SIYANG MAPAPARUSAHAN.

Mateo 9:13 Datapuwa’t magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka’t hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan.

Ezekiel 18:20 Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasakaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.

TAMA BA SI KAPATID NA ANONYMOUS NG UNAWA? PAG-USAPAN NATIN.

KUNG ATING PAG-AARALAN ANG MGA TALATA SINASABI DITO. DATAPWA’T MAGSIHAYO KAYO YAN ANG utos NI JESUS SA KANYANG MGA ALAGAD ANG TALATANG MATEO 9:13 HINDI ITO TUMUTUKOY sa pag-aalay niya ng buhay ANG HABAG DIYAN AY PAG-IBIG(KAHABAGAN/KAAWAAN MO ANG IYONG KAPWA) HANAPIN ANG MGA MAKASALANAN AT IBALIK SA KANYA(KAY JESUS).

ETO TANONG KO KAY MR. ANONYMOUS.

HABAG ANG IBIG ((KO)) AT HINDI HAIN.
TANONG CESAR: KUNG NABABASA YUONG SALITANG KO?
ETO TANONG: SINO HAHAINAN?

ANG HAHAINAN AY SI KRISTO JESUS KUNG ANG HAHAINAN AY SI KRISTO JESUS HINDI KA PWEDENG MAG-ALAY NG IBANG JESUS SA KANYA KATULAD NG SINASABI NI CESAR SA EZEKIEL 18:20 DIBA?

KAHABAGAN = KAAWAAN, HABAG = AWA ANG MAAWA KA SA KAPWA MO AY ISANG TANDA NG PAG-IBIG MO SA KANYA.

MATEO 9:9-13

Tinawag si Mateo
(Marcos 2:13-17)(Lucas 5:27-32)

9 Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.” Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya.

10 Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila’y magkakasalong kumain. 11 Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?” 12 Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. 13 Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito:((((( ‘Habag ang nais ko at hindi hain.’))) Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid.”

SI JESUS ANG HAHAINAN/AALAYAN HINDI SI JESUS ANG IHAHAIN/IAALAY SA TALATA NA YAN DAHIL YAN AY UTOS PA LAMANG NI JESUS SA KANYANG MGA ALAGAD.

AMEN!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: