ANG DIYOS!! TUMAWAG NA DIYOS, PANGINOON NA LUMIKHA NG SANLIBUTAN AT KALANGITAN KAY JESUS.

DIYOS TUMAWAG NA PANGINOON AT LUMIKHA NG LAHAT NG BAGAY KAY JESUS.

NIYA=ANG DIYOS ITO. (BAGO NINYO BASAHIN TANDAAN NA NINYO ANG NIYA).

HEBREO 1

Mas Dakila ang Anak kaysa sa mga Anghel

4 Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. 5 Sapagkat kailanma’y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak,
mula ngayo’y ako na ang iyong Ama.”

Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel,

“Ako’y kanyang magiging Ama,
at siya’y aking magiging Anak.”

FOCUS IN VERSE 6: NG ISUSUGO NG DIYOS ANG KANYANG PANGANAY NA ANAK.

6 At nang isusugo na NG DIYOS ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi NIYA (NIYA=ANG DIYOS ITO),

“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”

7 Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya,
“Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel,
at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.”

8 Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi NIYA, (NIYA=ANG DIYOS ITO)

“Ang iyong trono, O Diyos a ay magpakailan pa man,
ikaw ay maghaharing may katarungan.

9 Katarunga’y iyong mahal, sa masama’y namumuhi;
kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili;
higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi.”

10 Sinabi pa rin niya (NIYA=ANG DIYOS ITO),

“Panginoon, nang pasimula’y nilikha mo ang sanlibutan,
at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan.

11 Maliban sa iyo, lahat ay lilipas,
at tulad ng damit, lahat ay kukupas,

12 at ililigpit mong gaya ng isang balabal,
at tulad ng damit, sila’y papalitan.
Ngunit mananatili ka’t hindi magbabago,
walang katapusan ang mga taon mo.”

13 Kailanma’y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Maupo ka sa kanan ko,
hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”

14 Ano ang mga anghel, kung ganoon? Sila’y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas.

PAUNAWA: TALATANG 8 AT 10 (DIYOS ANG ANAK NA LUMIKHA NG LAHAT NG BAGAY AT TINAWAG NA PANGINOON NG DIYOS = NIYA)

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: