IZA (JESUS) OF ISLAM VS JESUS OF CHRISTIANS

ISLAM IZA (JESUS) VS CHRISTIAN JESUS.

[JESUS OF CHRISTIANS]

1. JESUS NG MGA CHRISTIAN MAY JOSEPH
2. MAY BETHLEHEM NA BINANGGIT
3. MAY HARING HERODES
4. MAY HARING AUGUSTUS
5. SA LAPI NI JUDAH.
6. IPINANGANAK SA SABSABAN.
7. HINDI NAGSALITA NOONG SANGGOL.

[IZA OR JESUS OF ISLAM]

1. JESUS NG ISLAM SA LIPI NI AARON AT IMRAM TATAY NI MOISES.
2. WALANG JOSEPH
3. WALANG BETHLEHEM
4. WALANG HERODES
5. WALANG HARING AUGUSTUS
6. LIHIS PA SA LIPI NI DAVID LIPI DAW NI AARON (IMRAM).
7. IPINANGANAK SA ILALIM NG PUNO NG DATES.
8. NAGSALITA NOONG SUMUSUSO PA LAMANG.

SURAH 19:16-37

16. At ipahayag mo, O Muhammad, ang kuwento hinggil kay Maryam (alayhas salâm) na nasa Banal na Qur’ân noong siya ay lumayo sa kanyang pamilya, na siya ay nagtungo sa karatig na lugar sa gawing silangan.

17. At siya ay naglagay ng harang (dumistansiya o lumayo) sa pagitan ng kanyang pamilya at sa mga tao, at ipinadala Namin sa kanya si anghel Jibril (as), na nag-anyong tao na kapita-pitagan para sa kanyang paningin.

18. Sinabi niya: “Katiyakan, hinihiling ko ang kalinga ng Pinakamahabaging Allâh mula sa iyo, upang hindi ka makagawa ng masama laban sa akin kung ikaw ay tunay na may takot sa Allâh.”

19. Sinabi ng anghel sa kanya: “Katiyakan, ako ay Sugo ng iyong ‘Rabb’ na ipinadala sa iyo; upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol mula sa anumang dungis ng kasalanan.”

20. Sinabi niya sa anghel: “Paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang sinuman ang nakahipo sa akin sa legal na pamamaraan bilang asawa at hindi ako mahalay na babae?”

21. Sinabi sa kanya ng anghel: “Ganoon ang tunay na pangyayari na katulad ng iyong sinasabi na walang sinumang lalaki ang humipo sa iyo at hindi ka mahalay, subali’t ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nagsabi: ‘Ang pangyayari ay napakadali para sa Akin; upang magkaroon ng ganitong uri ng sanggol bilang tanda ng katibayan para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allâh, at siya (sanggol) ay Awa mula sa Amin, at magiging masunurin sa kanyang ina at mabuti sa sangkatauhan, na ang paglikha kay `Îsã (Hesus as) sa ganitong pamamaraan ay naitakda na, naitala na sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ na kung kaya, ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.”

HINIPAN NI ANGHEL JIBRIL SA GAWING DIBDIB SI MARIA AT NABUNTIS

22. At nagdalang-tao si Maryam pagkatapos hipan ni Jibril (as) ang kanyang kasuotan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa kanyang sinapupunan at nangyari ang pagdadalang-tao dahil doon, at siya ay umalis at nagtungo sa lugar na malayo sa mga tao.

NANGANAK SA ILALIM NG PUNO NG DATES

23. At dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng ‘Tamr’ (o datiles), bilang tanda na malapit na siyang manganak, at kanyang sinabi: “Kaawa-awa naman ako, sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari, at ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw.”

24. At tinawag siya ni anghel Jibril, na sinasabing, “Huwag kang magdalamhati, dahil katiyakang pinagkalooban ka ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng tubig na dumadaloy sa iyong paanan.”

IPINAYUGYOG PA NG ANGHEL YUONG PUNO NG PALMERA (DATES) KAY MARIA EH SUMASAKIT NA NGA ANG TIYAN. BAKIT HINDI NA LANG INABOT NG ANGHEL ANG DATES?

25. “At yugyugin mo ang puno ng palmera ng ‘Tamr’ na nasa iyong harapan, na sasanhiin na malalaglag sa iyo nang kusa ang mga sariwang bunga ng ‘Tamr’ na kalalaglag pa lamang mula sa puno.

26. “Pagkatapos ay kumain ka mula sa sariwang ‘Tamr’ na ito at uminom mula sa tubig at magalak ka sa iyong sarili dahil sa iyong bagong silang na sanggol. At kapag may nakatagpo ka na sinumang tao na nagtanong hinggil sa iyo, na kung ano ang nangyari sa iyo, tugunan mo siya sa pamamagitan ng senyas, na sabihin mo, ‘Katiyakan, ipinangako ko sa aking sarili na ako ay hindi magsasalita; na kung kaya, mula ngayon ay hindi muna ako makikipag-usap sa mga tao.’”

[Ang hindi pagsasalita sa batas nila noon ay ibinibilang na pagsamba at ito ay wala na sa batas na ibinigay kay Propeta Muhammad (saw) sa ngayon.]

27. At si Maryam ay nagtungo sa kanyang sambayanan na dala-dala niya ang sanggol mula sa lugar na kanyang pinagmulan, at noong siya ay kanilang nakita sa ganoong kalagayan, kanilang sinabi sa kanya: “O Maryam! Katiyakang nagdala ka ng isang kasindak-sindak na pangyayari.”

28. “O kapatid na babae ng mabuting tao na si Haroun! Kailanman ang iyong ama ay hindi naging masamang tao na gumawa ng kahalayan at gayon din ang iyong ina na hindi masamang babae na nakiapid.”

29. Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong sanggol na si `Îsã upang siya ang kanilang tanungin at pagsalitain, at kanilang sinabi nang may pagkamangha at di pagsang-ayon: “Paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa kuna (duyan) at sumususo pa lamang?”

NAGSALITA SI JESUS NG SANGGOL PA LAMANG AT SUMUSUSO PA LANG EH MAY AKLAT NA NG INJEEL

30. Tumugon ang sanggol na si `Îsã na nasa kuna pa lamang na sumususo: “Katiyakan, ako ay alipin ng Allâh, na Siyang nagpasiya na ako ay pagkalooban ng Aklat na ‘Injeel,’ at ginawa Niya akong Propeta.

31. “At ginawa Niya akong mapagpala at kapaki-pakinabang kahit saan man ako naroroon, at inutusan Niya ako na pangalagaan ang pagsasagawa ng ‘Salâh’ at magbigay ng obligadong kawanggawa habang ako ay nabubuhay.

32. “At ginawa Niya akong mabuti at masunurin sa aking ina, at hindi Niya ako ginawa na mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha.”

33. “At ang kapayapaan at kaligtasan ay sumaakin mula sa Allâh sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay bubuhayin na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay.”

34. Ganito ang kuwento hinggil kay `Îsã, na ikinukwento Namin sa iyo, O Muhammad, ang kanyang katangian at buhay, na siya, si `Îsã na anak ni Maryam ay walang pag-aalinlangan na makatotohanan na siyang pinag-aalinlanganan ng mga Hudyo at mga Kristiyano.

35. At hindi maaari sa Allâh at hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan na Siya ay magkaroon mula sa Kanyang alipin at nilikha ng anak, Luwalhati at Kadalisayan sa Kanya, na kapag Siya ay nagpasiya at nagnais ng anumang bagay na maliit o malaki man ay walang anuman ang makapipigil sa Kanya, kundi sinasabi Niya lamang dito: “Kun fayakun!” – “Mangyari at ito ay mangyayari,” ayon sa Kanyang pinagpasiyahan at kagustuhan!

36. At sinabi ni `Îsã sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, ang Allâh ay aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi na walang katambal, at ito ang Matuwid na Landas.”

(KASISILANG PA LANG EH NAGTALO NA MGA CHRISTIANO EH AT MGA HUDYO MAY CHRISTIANO NA PALA BAGO IPANGANAK SI JESUS) AGAINST DIN SILA KAY JOSEPH OR Yûsuf na karpentero

37. At pagkatapos ay nagkasalungatan ang iba’t ibang grupo ng mga ‘Ahlul Kitâb’ (mga Hudyo at mga Kristiyano) hinggil kay `Îsã, mayroon sa kanilang nagmalabis at ito ay ang mga Kristiyano dahil mayroon sa kanila ang nagsasabi na siya ang Allâh, at mayroon namang nagsabi na siya ay anak ng Allâh, at mayroon namang nagsasabi na siya ay isa sa tatlong persona. Ligtas ang Allâh at Napakadakila hinggil sa anumang kanilang itinatanging kasinungalingan. At mayroon naman sa mga ‘Ahlul Kitâb’ na mas mababa ang pagturing sa kanya at siya ay hinamak, na ito ay ang mga Hudyo dahil sa kanilang sinabi na: “Siya ay nagsasagawa ng ‘Sihr’ o salamangka.” At mayroon naman sa kanila na nagsasabi na siya ay anak ni ((((Yûsuf na karpentero))). Na kung kaya, kapahamakan para sa mga yaong lumabag kapag sila ay humarap sa kalagim-lagim na dakilang Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

TAKE YOUR PICK! BAHALA NA HO KAYONG HUMUSGA KUNG SINO ANG NAGSASABI NG TOTOO.
PAKI-IMBESTIGAHAN NA LANG SA ISRAEL ANG TUNAY NA KASAYSAYAN NI JESUS.

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY!

AMEN!

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by melvin edianel on July 12, 2011 at 12:25 pm

    sana intindihin mong mabuti ng kuwento ito ay ni sinasalay say sa propeta muhamad (saws) ang kuwento tungkol kay essa o hesus yong time na yon may hudio at kristiyano na dahil huling propeta na si muhammad (saws) pag aralan mong mabuti ang bible nyo kung saan ang original nyan baka ang nababasa mo dyan tsismis lng tungkol kay hesus.

    Reply

  2. HAYAAN NA LAMANG NATING KAPATID NA ANG MGA MAKAKABASA ANG HUMUSGA.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: