ANG ALAK – WALANG IBINAWAL NA UMINOM NG ALAK SA BIBLIA!!! (YUONG ISA SA LUMANG TIPAN SA PAGPASOK SA TEMPLO YON)

GENESIS 14:18

At si Melquisedec, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at
!!!!; at siya’y saserdote ng Kataastaasang Dios.

uminom_ng_alak_at_nagdiwang

ANG ALAK…

ECCLESIASTICO 31:25-31

25 Huwag mong ipagmayabang ang lakas mo sa inuman,
marami na ang napahamak sa pag-inom ng alak.

26 Kapag pinabaga at binasa ang patalim, nasusubok ang husay nito,
sa kanyang pag-inom nakikilala ang maginoo.

27 Ang alak ay nagpapasigla sa buhay
kapag ito’y ininom nang katamtaman.
Ano ang sarap ng mabuhay kung walang alak?
Ang alak ay nilikha upang magpaligaya sa tao.

28 Kung ang alak ay iniinom nang NAPAPANAHON at nang KATAMTAMAN, ito ay nagpapaligaya sa puso at nagpapasigla ng kalooban.

[[[[[[[[[[29 Ngunit sakit ng ulo, hirap ng loob at kahihiyan,
ang dulot ng alak kapag ininom nang labis.]]]]]]]]

30 Ang pagkalasing ay nagiging gatong sa galit ng hangal,
na nagbubunsod sa kanya sa kapahamakan.
Nakakabawas ng lakas at nakadaragdag ng mga sugat.

31 Huwag mong pagsasabihan ang isang tao sa oras ng inuman,
huwag mo siyang hahamakin habang siya’y nagsasaya.
Hindi iyon ang panahon ng pakikipagtalo,
at paniningil ng pautang.

KAWIKAAN 31:4-8

4 Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. 5 Kadalasan kapag lasing na sila’y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. 6 Ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. 7 Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan, at kasawia’y di na matandaan.

8 “Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. 9 Ipahayag mo nang malinaw ang katotohanan at ang katuwiran, at igawad ang katarungan sa api at mahirap.”

KAWIKAAN 20:1
1 Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao,
kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito.

KAWIKAAN 23:29-35

29 Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan nang di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? 30 Sino pa kundi ang sugapa sa alak, at ang nagpapakalango sa masarap na inumin. 31 Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito’y katakam-takam, 32 sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. 33 Kung anu-ano ang iyong sasabihin, at hindi ka makapag-isip nang mabuti. 34 Ang makakatulad mo’y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad 35 at sasabihin mo, “Ano sa akin kung ako’y mahandusay? Mabulagta man ako, ayos lang iyan! Pagbangon ko, iinom muli ako.”

1 TIMOTEO 5:23Huwag puro tubig lang ang iyong iinumin; uminom ka rin ng kaunting ALAK na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura.

PULUTIN ANG TAMA AT IWAKSI ANG MASAMA MAGING ANG ATING PANGINOONG JESUS AY TUMIKIM DIN NAMAN NG ALAK NA HINUSGAHAN KAAGAD NG MGA KAMPON NI SATANAS.

MATTHEW11_18_19

ANG TAMANG PAG-INOM AYON SA KASULATAN AY KATAMTAMAN AT NAPAPANAHON PARA HINDI KA HUMANTONG SA PAGKALASING.

ang_alak_katamtaman_at_napapanahon

AMEN!

 

EZRA 7:17 INAALAY SA TEMPLO ANG ALAK..

17 “Tiyakin mong ang salaping ito ay
gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga
lalaking tupa, at mga kordero, pati ng mga
handog na pagkaing butil at [[[[[ alak ]]]]]
na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar
ng Templo ng Diyos na nasa Jerusalem.
EZRA 7:21 ANO REGALO NI HARING Artaxerxes KAY
EZRA?

21 “Ako, si Haring Artaxerxes, ay nag-
uutos sa lahat ng ingat-yaman sa lalawigan ng
Kanluran-ng-Eufrates na ipagkaloob agad ninyo
kay Ezra, na pari at [[[[[[dalubhasa sa
Kautusan ng Diyos ng kalangitan,]]]]]] ang
anumang hingin niya sa inyo. 22 Maaari ninyo
siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak,
100 malalaking sisidlang b puno ng trigo, 10
malalaking sisidlang puno ng[[[[[ alak,]]]] 10
malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo,
at gaano man karaming asin na kakailanganin.

SI PROPETA NEHEMIAS 2:1

1 Nang panahong iyon, ako ang namamahala
sa mga inumin ng hari. v1Isang araw ng unang
buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes,
binigyan ko siya ng kanyang inuming  [[[
alak]]]]. Noon lamang niya ako nakitang
malungkot.

NEHEMIAS 5:11, 15, 18, 10:37

11 Ngayon di’y ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo, at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, gayundin ang mga trigo,[[ alak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]]] at langis na ipinahiram ninyo sa kanila.”

15 Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng [[alak!!!!!!!!!!! ]]] bukod pa sa apatnapung pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila’y katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon, sapagkat ako’y may takot sa Diyos.

18 Araw-araw ay nagpapakatay ako ng isang toro, anim na matatabang tupa, at maraming manok at tuwing ikasampung araw ay naglalabas ako ng maraming [[[alak!!!!!!!!!!!!!!]]]. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao’y naghihirap

NEHEMIAS 10:37 Magdadala rin kami taun-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na [[[[alak!!!!!!!!!!!!]]]], langis ng olibo at lahat ng uri ng bungangkahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa Templo.

 

ANG SABI NG MGA LIGAW AT BRAINWASH SA KAUTUSAN PATUNGKOL SA ALAK MGA TAONG HINDI NAKAKAUNAWA NG “KATAMTAMAN AT NAPAPANAHON” LAMANG ANG PAG-INOM!! BASA!!! KUNG GAANO SILA MANGHUSGA AT GAANO KABABAW MGA ISIP NILA SA KASULATAN AT SA PROPHECY NI JEREMIAH AT ISAIAH NA HINDI NAMAN BINABASA NG BUO ANG CHAPTER NI HINDI NAMAN NALALAMAN KUNG PARA KANINO ANG SINASABI NA HULA NA YON.

umali_sigarilyo_alak bulag_sa_alak yg_na_tarantado

 

KUNG IBINAWAL ANG ALAK……..

WALA NA SANA SA MGA CHAPTER NG BIBLIA YAN..

All (229 SEARCH SA ALAK)

Old Testament (195)
Genesis (12)
Exodo (1)
Levitico (2)
Mga Bilang (8)
Deuteronomio (14)
Josue (2)
Mga Hukom (5)
1 Samuel (7)
2 Samuel (3)
1 Mga Hari (2)
2 Mga Hari (1)
1 Paralipomeno (3)
2 Paralipomeno (7)
Ezra (2)
Nehemias (9)
Ester (6)
Job (3)
Awit (6)
Kawikaan (10)
Mangangaral (3)
Awit ng mga Awit (7)
Isaias (24)
Jeremias (13)
Panaghoy (1)
Ezekiel (3)
Daniel (8)
Hosea (9)
Joel (7)
Amos (6)
Mikas (2)
Habacuc (2)
Sofonias (1)
Hagai (3)
Zacarias (3)
New Testament (34)
Mateo (3)
Marcos (2)
Lucas (9)
Juan (4)
Mga Gawa (1)
Mga Taga-Roma (1)
Mga Taga-Efeso (1)
1 Timoteo (2)
Tito (1)
Pahayag (10)

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Rodel on December 11, 2012 at 5:08 pm

    Amen!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: