MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ANG PAGLALAKBAY NIYA)

ANG BALON SA MECCA TOTOO BA O HINDI THE ZAMZAM WELL

MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ABRAHAM ROUTES)


TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA:

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

GENESIS 11:10-32 Ang Lahi ni Shem (ANAK NI NOAH) (1 Cronica 1:24-27)

10 Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay sandaang taong gulang na noon. 11 Nabuhay pa siya nang 500 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

12 Nang si Arfaxad ay tatlumpu’t limang taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shela. 13 Nabuhay pa siya nang 403 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

14 Tatlumpung taon na noon si Shela nang maging anak niya si Heber. 15 Nabuhay pa siya nang 403 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

16 Sa gulang na tatlumpu’t apat na taon, naging anak ni Heber si Peleg. 17 Nabuhay pa siya nang 430 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

18 Sa gulang na tatlumpung taon, naging anak ni Peleg si Reu. 19 Nabuhay pa siya nang 209 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

20 Si Reu naman ay tatlumpu’t dalawang taon na nang maging anak niya si Serug. 21 Nabuhay pa siya nang 207 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

22 Si Serug ay tatlumpung taon nang maging anak niya si Nahor. 23 Nabuhay pa siya nang 200 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

24 Naging anak naman ni Nahor si Terah nang siya’y dalawampu’t siyam na taon. 25 Nabuhay pa siya nang 119 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.
Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina [[[Abram, Nahor at si Haran]]] na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng [[[[Ur]]]]], sa Caldea. 29 Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

NILISAN ANG UR

31 Umalis si Terah sa bayan ng UR, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. [[[[[[Papunta sila sa CANAAN ngunit nang dumating sa HARAN]]]]]], doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.


NILISAN NI ABRAHAM ANG HARAN NAGPUNTA SA CANAAN

GENESIS 12:1-9 Tinawag ng Diyos si Abram

1 Sinabi ni Yahweh kay Abram, “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. 2 Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami.

3 Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,
at ang sa iyo’y sumumpa ay aking susumpain;
sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain.”

4 Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh; nilisan niya ang HARAN noong siya’y PITUMPU’T LIMANG TAON. Sumama sa kanya si Lot. 5 Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito’y nagtungo sila sa CANAAN.

Pagdating nila roon, 6 nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa SHEKEM, sa malaking puno ng Moreh. Noo’y naroon pa ang mga Cananeo. 7 Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, [[[“Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi.”]]] At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. 8 Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng BETHEL at huminto sa pagitan ng BETHEL na nasa kanluran at ng AI na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. 9 Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing TIMOG ng CANAAN.

Pumunta si Abram sa Egipto

GENESIS 12:10 Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng CANAAN, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog, patungo sa lupain ng EGIPTO, upang doon muna manirahan.

BUMALIK SI ABRAHAM SA SHEKEM

GENESIS 13:1-4 Mula sa Egipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong NEGEB, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. 2 Mayaman na noon si Abram; marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. 3 Mula sa NEGEB, unti-unti siyang naglakbay PABALIK sa dati niyang pinagkampuhan, sa pagitan ng BETHEL at AI. 4 [[[[[Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar]]]](SHEKEM GEN. 12:1-6) , at doon sumamba kay Yahweh.

LUMIPAT SI ABRAHAM SA HEBRON

GENESIS 13:18 Lumipat si Abram sa HEBRON, at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa MAMRE. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh.

NASA MAMRE(HEBRON) PA DIN SI ABRAHAM ANG MAMRE AY NASA HEBRON GENESIS 13:18

GENESIS 14:13 Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo, na noo’y nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni MAMRE, isang Amoreo. Si Abram at si Mamre, kasama ang mga kapatid niyang sina Escol at Aner ay may umiiral na kasunduan.

GENESIS 20: 1-18
Si Abraham at si Abimelec

1 Nilisan ni Abraham ang MAMRE at nagpunta sa lupain ng NEGEB sa pagitan ng KADES at SHUR, at tumira sa GERAR. Habang siya’y naroon, 2 kapatid ang pakilala niya kay Sara, kaya ito’y ipinakuha ni Abimelec, hari ng GERAR.

NASA GERAR SILA NG MAGANAP ANG PAG-PAPAALIS KINA ISMAEL AT HAGAR.

GENESIS(21:9-21 NAGANAP ANG PAG-PAPAALIS KILA ISMAEL AT HAGAR NA TINAWAG NA BEER-SEBA ANG LUGAR NA MAY BALON GENESIS 21:14 Madaling araw pa lamang, ang mag-ina’y ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beer-seba. ).

ETO NA ANG BEER-SEBA

GENESIS 21:25-33 Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelec tungkol sa isang [[[balon]]] na inagaw ng mga alipin ng hari. 26 Sumagot si Abimelec, “Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?” 27 Nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelec ng ilang tupa’t baka. 28 Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. 29 “Anong kahulugan nito?” tanong ni Abimelec.

30 Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito.” 31 Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na [[[[[[[Beer-seba]]]]], sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa’t isa.

32 Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelec at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. 33 Pagkaalis nila’y nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa [[[[[[Beer-seba]]]]] at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na Walang Hanggan. 34 Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.

TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA.

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

ANG BALON SA MECCA TOTOO BA O HINDI?THE ZAMZAM WELL

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY! Amen!

Advertisements

One response to this post.

  1. […] ANG PAGLALAKBAY NI ABRAHAM ANG KANYANG MGA LUGAR NA PINUNTAHAN […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: