ANG HULA SA REINCARNATION O BUBUHAYING MULI SA IBANG KATAWAN SINO SILA?

ANG HULA SA REINCARNATION O PAGKABUHAY SA IBANG KATAWAN NG IISANG ESPIRITU SINO SILA?.

SI ELIJAH/ELIAS AY SI JUAN BAUTISTA

ZACARIAH 4:1-14

Ang Ilawan at ang Puno ng Olibo

1 Nagbalik ang anghel na kausap ko at ako’y kanyang ginising na para bang ako’y natutulog. 2 Itinanong niya sa akin, “Ano ang nakikita mo?” “Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may pitong ilawan, bawat isa’y may pitong lalagyan ng mitsa. 3 Sa magkabila nito ay may puno ng olibo,” sagot ko naman sa kanya. 4 Itinanong ko sa anghel, “Ano po ang kahulugan nito, panginoon?”

5 “Hindi mo ba alam iyan?” patanong na sagot sa akin.

“Hindi po,” ang sagot ko.
Ipinaliwanag ang Pangitain Tungkol sa Ilawan

Sinabi sa akin ng anghel, “Ang pitong sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo.”

11 Itinanong ko sa anghel, “Ano naman po ang kahulugan ng dalawang puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? 12 Bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis?”

13 “Hindi mo ba alam kung ano ang mga iyan?” patanong na tugon niya sa akin.

“Hindi po,” sagot ko.

14 “Iyan ay dalawang taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig,” sabi niya.


Pahayag 11: 1-19

Ang Dalawang Saksi

1 Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, “Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. 2 Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di-kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang Banal na Lunsod sa loob ng apatnapu’t dalawang buwan. 3 Ipadadala ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos.”

4 Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. 5 Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraa’y mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. 6 May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila.

7 Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, 8 at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod, na ang patalinhagang pangalan ay Sodoma o Egipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. 9 Sa loob ng tatlo’t kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba’t ibang lahi, lipi, wika, at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. 10 Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan.

11 Pagkalipas ng tatlo’t kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay-buhay at sila’y tumayo, at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. 12 Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, “Umakyat kayo rito!” At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. 13 Nang oras ding iyon ay lumindol nang napakalakas at nawasak ang ikasampung bahagi ng lunsod at pitong libong tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot, at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan.

14 Natapos na ang ikalawang lagim, at malapit na ring mangyari ang ikatlo.

MABUBUHAY BANG MULI SI JUDAS ISCARIOTE O HINDI? (JOHN 21:20-24)

20 Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus (SI JUAN), ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong (SI JUAN ANG NAGTANONG), Panginoon, sino po ang MAGKAKANULO SA INYO? 21 Nang makita siya (SI JUAN) ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito?

22 Sumagot si Jesus, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin! 23 Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?

24 Siya (SI JUAN) ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag.

ANG PUNONG OLIBO AY LUMANG TIPAN AT ANG ILAWAN AY ANG BAGONG TIPAN

MGA KAPATID…DALAWA PA LANG ANG NAG-REINCARNATE…SI JUDAS DI KO ALAM KUNG PABABALIKIN O HINDI.

HANAPIN NINYO SINO SI MOISES SA BAGONG TIPAN… TO BE CONTINUED…:-)

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by jonathan on January 6, 2011 at 4:42 am

    ayon sa nasususlat ang pag buhay sa katawang banal noong panahon ng mga propeta na mga namatay ay ito na nga sa panahon natin ginagalawan,ayon sa revelation 2;17 sinabi nya may bagong syang pangalan,ibig sabihin ang spiritu ni jesus ay muling sasatao uli na sya ang mamahala sa kamay na bakal.tao,diyos na totoo na ang katuparan na iyan sa bansang pilipinas ang buhay na diyos na syang mamahala sa lupa sa buong daigdig

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: