SI YESHUA/JESUS ANG MAY-ARI AT BUBURA SA AKLAT NG BUHAY

‎[AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NAKA’Y YAHWEH SA NEW TESTAMENT NAKAY JESUS NA]

EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi… ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

[SI JESUS ANG NAGIINGAT NG AKLAT NG BUHAY]
Pahayag 21:27,
Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na iniingatan ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

SIYA DIN ANG BUBURA SA ATING PANGALAN.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi KOaalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

(KABANATA 15-22 NG APOCALYPSIS AY WALA NG SALITANG “AMA” SA BANDANG HULI ANG “AMA” O DIYOS AY LUMABAS NA SI YESHUA/JESUS DIN
JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA… sabi nila wala raw Diyos sa talatang yan eh…kalinaw na meron diba?
)

*****************************************************
SINO ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL NA ISINUGO?
*****************************************************

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16
AKONG si JESUS ang nagsugo sa AKING ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

IBA PANG TALAKAYAN PATUNGKOL SA AKLAT NG BUHAY

APOCALYPSIS 20:12 At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ANG AKLAT NG BUHAY. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat.

APOCALYPSIS 20:15 Itinapon sa LAWANG APOY ang sinumang hindi nakasulat ang PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY.

APOCALYPSIS 17:8 ….Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na HINDI NAKASULAT sa AKLAT NG BUHAY ang mga pangalan MULA PA NG LALANGIN ANG SANLIBUTAN…..

DANIEL 12:1-2
Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ANG PANGALAN AY NAKASULAT SA AKLAT NG DIYOS. 2 Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba’y sa BUHAY NA WALANG HANGGAN, AT ANG IBA’Y SA KAPARUSAHANG WALANG HANGGAN.
Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: