AYON SA PAGKASASERDOTE NI MELQUISEDEC AT PANGALAN NG DIYOS

ANG KATUPARAN NG HULA SA PANAHON NI PROPETA ABRAHAM

HEBREO 5:5 Gayon din naman, hindi si Cristo ang nagtaas ng kanyang sarili
sa pagiging dakilang saserdote. Siya’y hinirang ng
Diyos na nagsabi sa kanya,
“Ikaw ang aking anak
Ako ang iyong Ama.”

HEBREO 5:6 Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng KASULATAN,
“Ikaw ay saserdote magpakailanman
Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.”

HEBREO 7:21
Ngunit sumumpa siya nang gawin niyang saserdote
si Jesus, ayon sa sinasabi ng Kasulatan,
“Ang Panginoon ay sumumpa,
At hindi siya magbabago ng isip:
‘Ikaw ay saserdote magpakailanman!'”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 110:4 Si YAHWEH ay may pangako
Na tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay:
“Katulad ni Melquisedec,
Gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.”

PATUNGKOL KAY MELQUISEDEC (GENESIS 14:17-20)

Bigla na lang sumulpot yan na hinandugan
ni Abraham ng kanyang Ikapu.

EXODUS 6:2-3 Sinabi ng Diyos kay Moises, “AKO SI YAHWEH.
3 Napakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos
na Makapangyarihan sa lahat, ngunit hindi ako nagpakilala
sa kanila sa PANGALANG YAHWEH. (Pinanghahawakan ng Saksi ni JEHOVAH)

JHVH = Hindi dapat lagyan ng mga a,e,i,o,u ang TETRAGRAMATON

PAUNAWA: Kung ganoon na hindi siya nagpakilala maaring ang PANGALAN
NG DIYOS NILA ABRAHAM, ISAAC, AT JACOB AY MELQUISEDEC. diba?
yan naman po ay sarili ko lamang na kuro-kuro baka lang..pag-aralan po natin.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: