MAUPO KA SA AKING KANAN

ANG HULA NI PROPETA DAVID:

GAWA 2:34 Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi,
‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
Maupo ka sa aking kanan,

GAWA 2:35 Hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.

GAWA 2:36 “Kaya’t dapat malaman ng BUONG ISRAEL na itong SI YESHUA/JESUS na ipinako ninyo sa krus-siya ang ginawa ng DIYOS na PANGINOON AT CRISTO.

GAWA 2:37 Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid ano ang gagawin namin?

GAWA 2:38 Sumagot si PEDRO, “PAGSISIHAN NINYO’T TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN AT MAGPABAUTISMO KAYO SA PANGALAN NI JESU-CRISTO UPANG KAYO’Y PATAWARIN; AT IPINAGKALOOB SA INYO ANG ESPIRITU SANTO.

HEBREO 1:13 Kailanma’y hindi sinabi ng DIYOS sa kaninuman sa mga anghel, “Maupo ka sa aking kanan, Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo”

(Sa langit Diyos at anghel lang Sino yuong naging tao kung hindi niya sinabi sa anghel di po ba?)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA SINABI NI PROPETA DAVID:

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan kko,
Hanggang ang kaaway mo ay lubos
na mapasuko, pagkat iyong matatalo

SINO ANG NAKAUPO SA KANAN?
AWIT 110:5 Si Yahweh ay naroroong NAKAUPO SA KANAN MO, at pag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig.

Hindi anak ni David si Jesus..
HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS SA BIBIG NI JESUS ITO NAGMULA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: