ANG TUNAY NA BATO

[ANG HULA SA LUMANG TIPAN]

ISAIAH 8:13-16

13Ang Makapangyarihang si Yahweh ang dapat ninyong igalang, Siya ang inyong katakutan. 14 Siya ang magiging BATONG kanlungan (SI YAHWEH ANG BATO), Ngunit sa dalawang sambahayan ng Israel ay batong katitisuran Bitag at patibong sa mga naninirahan sa Jerusalem.

15 Dahil sa kanya, marami ang babagsak,Marami ang mabubuwal at madudurog, Marami ang masisilo at mabibitag.”16Itanim mo sa isip ang patotoong ito,Iukit mo ang mga aral na ito Sa puso ng aking mga alagad.


ISAIAH 28:16
Ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh:
Maglalagay ako ng BATONG-saligan sa Sion,
Subok, matatag at mahalaga:
‘Ang magtiwala rito’y hindi mapapahiya.’

ISAIAH 48:21 Nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel Sa pagbagtas sa malawak at mainit na ilang,
Hindi ito nauhaw bahagya man Pagkat binutas niya ang isang malaking bato (SI JESU-CRISTO 1 COR. 10:3-4) At ang tubig ay bumukal.

ISAIAH 30:29 Tulad ng gabi ng pagdiriwang ninyo ng banal na kapistahan, masaya kayong aawit, at sa saliw ng tugtog ng plauta, masayang aahon sa bundok ni Yahweh, ang Bato ng Israel.(ANG BATO NG ISRAEL SI YAHWEH…..

[ANG KATUPARAN NG MGA HULA]

1 PEDRO 2:4-8

4 Lumapit kayo sa kanya; siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin. 5 Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espirituwal na kalugud-lugod sa kanya alang-alang kay Jesu-Cristo, 6 sapagkat sinasabi ng kasulatan,

“Tingnan ninyo,

inilalagay ko sa ZION ang isang batong-panulukan, pinili at mahalaga;
hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya.”

7 Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya, ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan,

“Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
ang siyang naging batong-pundasyon.”

8 At

“Batong katitisuran ng mga tao,
batong ikadadapa nila.”

Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos; ganoon ang nakatakda para sa kanila.

ACTS 4:11Ang Jesus na ito
Ang batong itinakwil ninyong
mga tagapagtayo ng bahay
Ang siyang naging batong
panulukan.’

Efeso 2:20 Kayo’y itinayo rin sa saligan gn mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si CRISTO JESUS.

I CORINTHIAN 10:3-4 Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang Batong iyon ay si Cristo. (EXO. 17:6 (BATO SA HOREB), BILANG 20:10-11(BATO SA HOREB) ,ISAIAH 48:21 tingnan sa taas.)

ROMA 9:33 ayon sa nasusulat,
Naglagay ako sa Sion ng isang batong-katitisuran,
Isang malaking batong kanilang kararapaan.
Ngunit hindi mabibigo ang sa kanya’y nananangan.

Tunay po mga kapatid na ang Bato ng Israel na si Yahweh ay si Jesus Christ din pag-aralan po nating mabuti ang mga nakasulat sa itaas at sa tulong ng Espiritu Santo ng ating Panginoong JESU-CRISTO ito ay ating mauunawaan ng lubos.

MAKINIG ANG MAY PANDINIG!!!! ANG DIYOS NAGING TAO!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: