HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAPERNAUM?

ANG HULA – LUMANG TIPAN

Isaias 9:1-2 “Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng ZABULON at ang lupain ng NEFTALI. Ngunit sa panahong darating dadakilain niya ang lupaing ito, mula sa Dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang GALILEA ng mga Hentil.
2Nakatanaw ng isang malaking liwanag
Ang bayang malaon ng nasa kadiliman
Namanaag na ang liwanag
Sa mga taong namumuhay sa
lupaing balot ng dilim.

ANG KATUPARAN – BAGONG TIPAN

Mateo 4:12-16

12Nabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, kaya’t bumalik siya sa GALILEA.
13Ngunit hindi siya sa Nazaret nanirahan kundi sa CAPERNAUM. Ang bayang ito’y nasa baybayin ng Lawa ng GALILEA, sa mga hangganan ng ZABULON at NEFTALI.

14 Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias:
15 “Ang lupain ng ZABULON at lupain ng NEFTALI
Daanan sa gawing dagat sa ibayo ng
Jordan, GALILEA ng mga Hentil!
16 Itong bayang nag-apuhap sa gitna
ng kadiliman Sa wakas ay nakakita ng
maningning niyang ilaw!
Liwanag na taglay nito’y siya
ngayong tumatanglaw
Sa lahat ng nalugami sa lilim ng
kamatayan!”

PALIWANAG: Sa Mateo 4:14 bigyang pansin ang “14 Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias:” May tinutupad na nakahula na dapat maganap di po ba?

Advertisements

One response to this post.

  1. […] PAGKATAPOS SA NAZARETH TUMIRA SA CAPERNAUM BAKIT? NARITO ANG HULA AT KATUPARAN […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: