BAKIT NAGKAROON PA NG BAGONG TIPAN?

VISIT ALSO: BAKIT KAILANGANG MAMATAY NI JESUS SA KRUS?

KASI PO YAN AY ISANG PANGAKO NOONG PANAHON NI MOISES! NA HINDI NILA NATUPAD NI AARON NA MAIPAKILALA SA MGA TAO ANG TUNAY NA BATO/HESUS. DITO SA TALATANG IBIBIGAY KO WALA SILANG PAGKAKAMALI NA NABANGGIT.

EXODO 17:6 “Hihintayin ko kayo sa ibabaw malaking BATO sa HOREB. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao”. Gayon nga ang ginawa ni Moises; at ito’y nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. 7 Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang “MASA” at “MERIBA” dahil sa doo’y NAGTALO-TALO ang mga Israelita at sinubok nila si YAHWEH. Ang pinagtalunan nila ay kung PINAPATNUBAYAN SILA NI YAHWEH O HINDI.

PAREHO NG KWENTO PERO MAY PAGKAKAMALI PALANG NAGANAP. ANO YUONG PAGKAKAMALI NA IYON BASAHIN PO NATIN.

BILANG 20:10-13 Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng MALAKING BATO ang buong bayan. Sinabi niya, “Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? 11 Pagkasabi noon, MAKALAWANG PINALO ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati na ang kanilang kawan.

ETO YUONG GALIT NG DIYOS…ituloy po natin ang verse

12 Ngunit pinagsabihan ni YAHWEH sina Moises at Aaron. Wika niya: “DAHIL SA KAKULANGAN NG INYONG PAGTITIWALA na IPAKILALA ang AKING KABANALAN SA HARAPAN NG BAYAN, HINDI KAYO MAKAKARATING SA LUPAING IBIBIGAY KO SA KANILA.”
13 Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay YAHWEH; Ipinakita niya dito ang KANYANG KABANALAN.

PINAHAHAMPAS LANG HAMPAS LANG MEANING ISA. PINALO NIYA NG DALAWANG BESES.

ETO YUONG BATO NA YAN.
I CORINTHIAN 10:2-4
Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang Batong iyon ay si Cristo.

BAUTISMO NG ULAP AT DAGAT?
OO kasi:
Sila ang mga nakasaksi ng bitakin ni Moises ang dagat na may haliging ulap na naroron.

EXODO 14:19 Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging apoy at ulap (talatang 24 apoy at ulap). 21…isang malakas na hangin mula sa SILANGAN at nahati ang tubig/dagat.

(MAY APAT NA ANGHEL ANG HILAGA, KANLURAN, SILANGAN AT TIMOG) PAHAYAG 7:1 “Pagkatapos nito ay may nakita akong APAT NA ANGHEL na nakatayo sa APAT NA SULOK NG DAIGDIG.”

AYAN PO MGA KAPATID ANG BATONG IYON AY SI KRISTO JESUS. I (CORINTHIAN 10:2-4)

ANG WALUMPUNG (80) ARAW NI MOISES SA BUNDOK NG SINAI.

UNANG (1ST) 40 DAYS NI MOISES SA BUDOK NG SINAI.

EXODO 24:18 Umakyat nga roon si Moises at napaloob siya sa ulap sa loob ng apatnapung araw (40 days) at apatnapung (40 nights) gabi.

SA UNANG AKYAT HINDI PO NAGLIWANAG ANG MUKHA NI MOISES DIYAN. PAGBABA PO NIYA NAGSISISAMBA NA ANG MGA TAO SA GUYANG GINTO (EXODO 32) BINASAG NIYA ANG 2 BATO NG KAUTUSAN.

PANGALAWANG (2ND) 40 DAYS NA  AKYAT NI MOISES.

INULIT PO ANG TIPAN SA EXODU 34:10 Sinabi ni YAHWEH, “Makikipagtipan ako sa inyo, Sa harapan ng iyong bayan ay gagawa ako NG MGA HIMALANG HINDI PA NANGYAYARI SA DAIGDIG KAHIT KAILAN.

Mayroon pa palang mga HIMALA NA DI NANGYAYARI SA DAIGDIG KAHIT KAILAN? ETO ANG ISANG PAGPAPATUNAY.

JOHN 9:32 “Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag.

PANGALAWANG PAG-AKYAT NAGNINGNING ANG MUKHA NI MOISES.

EXODO 34:28 Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ni YAHWEH, HINDI KUMAKAIN AT UMIINOM. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ANG SAMPUNG UTOS.

EXODO 34:29 Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay YAHWEH ay NAGNININGNING PALA ANG KANYANG MUKHA.

EXODO 34:33-35 Pagkasabi nito, tinakpan niya (ni Moises) ang kanyang mukha. 34 Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipagusap kay YAHWEH, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh.35 at makikita na naman nila ang nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay YAHWEH.

GANYAN ANG GINAGAWA NI MOISES KAPAG NAGNININGNING ANG KANYANG MUKHA TINATAKPAN SA HARAP NG MGA TAO.

2 CORINTHIAN 3:11-15 Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nanatili magpakailanman. 12 Dahil sa pag-asa nating iyan, malakas ang ating loob. 13 Hindi tayo tulad ni Moises, na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang yaon. Ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayo’y (at present daw) nanatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nila ang MATANDANG TIPAN. At MAAALIS LAMANG ANG TALUKBONG NA ITO KAPAG ANG ISANG TAO’Y NAKIPAG-ISA KAY CRISTO JESUS.

Kaya madami mga kapatid sa atin MAY TALUKBONG PA ANG MGA MUKHA Kasi HINDI KAYO NAKIKIPAG-ISA KAY KRISTO LAMANG WALA NG IBA.

ETO ANG HULA PA SA BAGONG TIPAN :

ANG HULA SA JEREMIAH:

JEREMIAH 31:31-34 Sinasabi pa ni Yahweh, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. 32Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. 33Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. 34Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala si Yahweh; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”

ANG KATUPARAN:

HEBREO 8:7:12 Kung walang kakulangan ang UNANG TIPAN, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. (v.8) Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya, “DARATING ANG MGA ARAW, NA AKO’Y MAKIKIPAGTIPAN NANG PANIBAGO SA BAYANG ISRAEL AT SA ANGKAN NG JUDA. (v.9) Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga NINUNO NG AKAYIN KO SILA MULA SA EGIPTO,…..(makikita prophecy nito sa JEREMIAH 31:31-34)

7Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. 8Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya,
“Darating ang mga araw,
Na ako’y makikipagtipan nang panibago sa bayang Israel
At sa angkan ng Juda,

9Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno,
Nang akayin ko sila mula sa Egipto.
Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin,
Kaya’t sila’y pinabayaan ko.

10Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel,
Pagdating ng mga araw na iyon:
Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos,
At iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso.
Ako ang magiging Diyos nila,
At sila nama’y magiging bayan ko.

11Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan,
O sabihin sa kanyang kapatid,
‘Kilalanin mo ang Panginoon.’
Sapagkat ako’y kikilalanin nilang lahat,
Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
12Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan,
At lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan.”

HEBREO 8:13 Nang sabihin ng DIYOS ANG TUNGKOL SA BAGONG TIPAN, PINAWALAN NIYA NG BISA ANG UNA. AT ANUMANG NAWAWALAN NG BISA AT NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA.

TANDAAN: HINDI PO TAYO PWEDENG MAGLAGAY NG ALAK SA LUMANG LALAGYAN O MAGTAGPI NG BAGONG DAMIT SA LUMANG KASUOTAN. IBIG PONG SABIHIN…KAILANGANG DATING PANANAMPALATAYA NA BINAGO NG DIYOS NA SIYA RIN ANG YESHUA/JESUS NA YAN NGAYON.

AMEN!

Advertisements

3 responses to this post.

  1. […] VISIT ALSO: BAKIT NAGKAROON NG BAGONG TIPAN? […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: