ANG BABAE SA APOCALYPSIS/PAHAYAG NA NANGANAK NG SANGGOL NA LALAKI AY HINDI SI MARIA.

PAHAYAG 12:1 Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda. isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. 2 Malapit na siyang manganak kaya’t napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

ANG BABAE AY NG BANSANG ISRAEL/JERUSALEM.
NARARAMTAN NG ARAW = NASISINAGAN NG ARAW (KALAWAKAN)
NAKATUNTONG SA BUWAN = NASISINAGAN NG BUWAN (KALAWAKAN)
12 BITUIN = 12 LIPI NG ISRAEL/JACOB.

HINDI 12 ALAGAD…NAMATAY NA SI JUDAS..NAKIPAGPALABUNUTAN PA SA ACTS 1:26 Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha; siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

PAANO NAMAN ANG PAGKATAWAG KAY SAULO SA ACTS 9? EH DI 13 NA ANG ALAGAD NI KRISTO JESUS eh yuong sila ESTEBAN pa at iba pang mga alagad na naakaay nila PEDRO AT SAULO/PABLO maliwanag na hindi 12 alagad ang nasa PAHAYAG gaya ng sinasabi ng iba?

ANG LABINDALAWANG LIPI NG ISRAEL AY ANG MGA SUMUSUNOD.
LIPI NI ISRAEL/JACOB PAHAYAG 7:5-8
1. sa lipi ni Juda
2. sa lipi ni Ruben
3. sa lipi ni Gad
4. sa lipi ni Aser
5. sa lipi ni Neftali
6. sa lipi ni Manases
7. sa lipi ni Simeon
8. sa lipi ni Levi
9. sa lipi ni Isacar
10. sa lipi ni Zabulon
11. sa lipi ni Jose
12. sa lipi ni Benjamin

ANG 12 BITUIN SA ULO NG BABAE.

NAPAKALAKI NG DAMIT NA ARAW AT HINDI MAS MALAKI SA BUWAN SI MARIA MGA KAPATID. PAANO SIYA MAKAKAPAGSUOT NG ARAW EH MAINIT YON. GET THE LOGIC? HUWAG PO TAYONG LITERAL.

NARITO PO ANG MGA TALATA NA ANG JERUSALEM/ISRAEL AY INAHINTULAD NG DIYOS NA SI YAHWEH/JESUS SA ISANG BABAING NANGANGANAK.

ANG KATOTOHANAN: ISAIAH 66:7-8

7″Ang banal kong lunsod ay nanganak, Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI YESHUA/JESUS).

8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

GALATIANS 4:26
But Jerusalem which is above is free, which is the MOTHER OF US ALL.

GALACIA 4:26 Ngunit ang JERUSALEM na NASA LANGIT ay malaya, at siya ang ating INA.

AYAN PO MGA KAPATID ANG BABAE AY ANG BANAL NA LUNGSOD ANG JERUSALEM/ISRAEL. AMEN!

Advertisements

13 responses to this post.

 1. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:03 am

  Mas convince ako na yung babae dyan ay yung Christian Church.

  kasi si Cristo ay hinidi tao ang kalagayan kung mamumuno sa Rev. 12:5 sa langit kundi siya’y DIOS.

  saka ang binhi ng babae ay ito:

  Rev. 12:17 upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus:

  yung manchild dyan ay Cristiano na mamumuno.

  Rev 2:26 At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa:

  2:27 At sila’y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok; gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama:

  Reply

  • ISAIAH 66:7-8

   7″Ang banal kong lunsod ay nanganak, Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI JESUS).

   8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

   Ayon sa hula yan ay isang LUNGSOD.

   Reply

 2. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:14 am

  tama yung sa bituin.

  kaya lang yan ay yung 144, 000 na mga Cristiano na mula sa 12 tribes of Israel.

  pero kasama ng babae yung binhi sa Rev. 12:17 at di lang yung 144, 000 from 12 tribes of Israel.

  katunayan:

  Rev. 7:9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay;

  Reply

 3. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:23 am

  The portraits in Joseph’s dream clearly refer to his family members. They would be Joseph’s father Israel (sun), his mother Rachel (moon) and his eleven brothers (stars) (Genesis 37:10). Joseph, in this case, would be the 12th brother or “star.” Israel’s 12 sons became populous tribes and grew into the nation that became God’s chosen people (Deuteronomy 14:2).

  Revelation 12 radically alters the elements of Joseph’s dream. It reinterprets them in terms of spiritual Israel — the church or the congregation of God’s people (Galatians 6:16).

  In Revelation the 12 tribes do not refer to the ancient nation, but symbolize the complete church (7:1-8). The woman being arrayed with the sun could represent the church as the radiant bride of Christ (2 Corinthians 11:2). The moon under the woman’s feet and the crown on her head could depict her victory through Christ.

  Under this imagery, the “woman” of Revelation 12 would represent God’s pure church

  Reply

 4. Kung ako ang tatanungin niyo. Ang Babae ay maaaring Israel, kung saan nagbuhat si Kristo, ang lalaking ipinanganak upang iligtas ang mundo. Pero wala pong common sense ang tao kung sasabihing hindi ito si Maria, kasi sino nga ba ang nanganak kay Kristo? And Bansa/Iglesiang Israel ba o si Maria? Hindi kahit kailan pwedeng itakwil o itago si Maria bilang ang inang babae na nasa Revealtion 12.

  Reply

 5. SI MARIA BA AY HIGANTE AT KAILANGANG MAGDAMIT NG ARAW EH DI NAPASO YON AT HINDI NAMAN SIYA PWEDENG TUMUNTONG SA BUWAN DAHIL MALAKI SA KANYA ANG BUWAN……YAN AY ANG SYMBOLICAL NA BANSANG JERUSALEM NA NASA EARTH SA SOLAR SYSTEM AT ANG 12 BITUIN AY ANG 12 LAHI NI JACOB/ISRAEL.

  Reply

 6. ANG KATOTOHANAN: ISAIAH 66:7-8

  7″Ang [[[[[banal kong lunsod ay nanganak]]]]]]], Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI YESHUA/JESUS).

  8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

  GALATIANS 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the MOTHER OF US ALL.

  GALACIA 4:26 Ngunit ang JERUSALEM na NASA LANGIT ay malaya, at siya ang ating INA.

  AYAN PO MGA KAPATID ANG BABAE AY ANG BANAL NA LUNGSOD ANG JERUSALEM/ISRAEL. AMEN!

  Reply

 7. Kuya Arman, I looked into your blog posts, and yet I see an agreement between us that Revelations is not a book to be taken literally since Revelations’ message is more on symbolism. Your logic of Mary being a giant is quite funny logic to defend your case. Just one example, in Revelation 1:16, it says “In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance.” If taken literally as you did, who in the world will ever have a double-edged sword coming out from his mouth?

  The symbolism of the the Woman is the same. Actually it symbolizes 4 things that even the ancient Christians believed in. What are these? That the woman is Israel, Eve, Church, and Mary. Let me take aside the three others and focus why Mary. Because you know as much as I do that Israel(or Jerusalem, city of Israel found in a planet called Earth which is part of the Solar System as you say) never bore a child who will hold a rod in his hand to rule the world. You know this child symbolizes Jesus, and logic shows that Israel, or Jerusalem as you insist never gave birth to Christ. You know as I do that it was Mary who bore our Savior for our sake.

  Reply

 8. Posted by petrus on March 22, 2011 at 7:18 pm

  galing mo brad patrick!:)

  Reply

 9. […] ANG BABAE SA APOCALYPSIS AY HINDI SI MARIA […]

  Reply

 10. Hi Patrick, basahin mo itong mabuti kayo na nagsabing hindi literal yan.

  ANG KATOTOHANAN: ISAIAH 66:7-8

  7″Ang banal kong lunsod ay nanganak, Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI YESHUA/JESUS).

  8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

  GALATIANS 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the MOTHER OF US ALL.

  GALACIA 4:26 Ngunit ang JERUSALEM na NASA LANGIT ay malaya, at siya ang ating INA.

  Reply

 11. 7″Ang ((((((((((banal kong LUNSOD)))))) ay nanganak

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: