SI YESHUA/JESUS CHRIST ANG MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT MAGBUBURA SA ATING PANGALAN.

[AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi KO aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.
SINO ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa AKING ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.

MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: