SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa “AKING” ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by Codex on August 13, 2011 at 9:54 am

  Paano nga ba naging pag-aari ng Panginoong Jesus ang mga anghel? Ito ba ay katunayan ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesus?

  Ang sagot ay hindi. Ano ang katunayan nito?

  Sinabi ng Panginoong Jesus:

  “Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. ” (Mateo 11:27)

  Ibinigay lamang ng Diyos sa Panginoong Jesus ang LAHAT ng mga bagay. Kapag ibinigay, may panahong hindi pa pag-aari ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga bagay, isang katunayan na HINDI Siya ang Diyos.

  Ganito pa rin ang patotoo ng Biblia:

  “Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay,…” (Hebreo 1:2)

  ITINALAGA na Tagapagmana ang Panginoong Jesus ang lahat ng mga bagay. Ang itinalagang tagapagmana ay hindi matatawag na tagapagmana kapag ito’y kaniya na. Bakit pa mamanahin ang mga bagay na kaniya na palang pagmamay-ari?

  Alijn ang exception sa sinasabing “lahat ng mga bagay” na ibinigay sa Panginoong Jesus? Basahin mong mabuti kaibgang Arman:

  “For he “has put everything under his feet.”c Now when it says that “everything” has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.” (1 Cor. 15:27-28)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: