ANG BAUTISMO DAPAT SA PANGALAN NI JESU-CRISTO LAMANG!

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

Mga kapatid kay JESUCRISTO ang sagot ko ay OO tanging sa Pangalan lamang ng Ating Panginoong JesuCristo ang Bautismo upang tumanggap tayo ng ESPIRITO SANTO. Lahat ng HINDI binautismuhan kay KRISTO JESUS AY WALANG ESPIRITU SANTO NG DIYOS. Tayo ay nagpapabautismo upang tayo ay matatakan ng DUGO NG KORDERO at mahayag ang Kanyang Pangalan Jesus sa ating mga Puso bilang ating nag-iisang Diyos na Buhay. Na siyang magiging tatak natin upang tayo ay maligtas sa muli Niyang pagparito katulad ng pagliligtas na ginawa Niya ng Patayin Niya ang mga Panganay sa Egipto. Naniniwala kami na iisa lamang ang Diyos at Siya mismo ang Diyos na NAGING TAO (LUKE 24:26-27) ayon sa isinulat ng mga propeta patungkol sa Kanyang SARILI.

[SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG JESUCRISTO ANG BAUTISMO UPANG TUMANGGAP TAYO NG ESPIRITU SANTO ANG HINDI NABAUTISMUHAN KAY JESUCRISTO AY WALANG ESPIRITU SANTO]

[Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]
JOHN 1:33
… Si Jesus Christ ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espirito Santo.

[At HINDI nagbautismo si JESUS CHRIST dito sa lupa ng SIYA ay TAO pa lamang.]
JOHN 4:2 Ngunit ang totoo’y hindi si JESUS ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad.

[MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]
ACTS 2:38
Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo.
ACTS 2:41
…nadagdag na nabautismuhan ay 3,000 tao ng araw na iyon.

ACTS 8:12-18
12Ngunit ng ipangaral ni Felipe ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesu-Cristo, sila’y sumampalataya at nagpabautismo–lalaki’t babae. 13..Pati si Simon ay sumampalataya rin at ng mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Humanga Siya ng makita ang mga kababalaghan. 14Ng mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon si Pedro at Juan. 15Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espirito Santo, 16 Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. 17At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espirito Santo.

Sila’y nabautismuhan lamang sa Pangalan ng Panginoong JesuCristo hindi ba bumababa sa kanila ang Espiritu Santo, Ng ipatong ni Juan at ni Pedro ang kanilang mga kamay tumanggap sila ng Espirito Santo. Na bautismo din ni KRISTO JESUS dahil si JESUS CHRIST nga ang magbabautismo sa Espirito Santo (JOHN 1:33,ACTS 11:16) at mga Alagad ng Panginoong JesusCristo si Juan at si Pedro na mga nagsipagpatong nga kamay kung alagad ka ni Cristo Jesus sino ang ibabautismo mo? Malinaw hindi po ba mga kapatid.

ACTS 10:48 At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.

ACTS 11:15-17
Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espirito Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. 16 At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, ‘Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit BABAUTISMUHAN KAYO SA ESPIRITO SANTO (JOHN 1:33 ni JESUS).

ACTS 18:25-28Ang BAUTISMO NI APOLOS na taga ALEJANDRIA ay MAKALUMA (v.25)…itinama ito ni AQUILA AT PRESCILA (2 TIM 4:19)…on verse 28.Pinatunayan nila na si JESUS CHRIST ANG KRISTO. Naitama nila ang makalumang Bautismo na ginagawa ni Apolos. (ANG BAUTISMO NI JUAN SA TUBIG AY LUMA NA)

ACTS 19:4-7 Sinabi ni Pablo, “Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa DARATING NA KASUNOD NIYA, SAMAKATWID bagay kay Jesus.” 5Nang marinig nila ito sila’y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. 6 Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t-ibang wikat at nagpahayag ng salita ng Diyos. 7Silay higit kumulang sa 12 lalaki.

Si Saulo/Pablo ay tinawag ni JESUS CHRIST tandaan ninyo yan mga kapatid kay JESUS CRISTO. (ACTS 9:5, 26:15)
MAGING KRISTIANO SANA KAYONG LAHAT (ACTS 26:29)

ACTS 8:32-40 ..binabasa ng Eunuko ang prophecy patungkol sa tupa na papatayin Isa. 53:7…(v34) itinanong niya kung sino ito HIM OR HIMSELF, Sarili ba niya o Iba? Binautismuhan Siya ni FELIPE sa Pangalan ni JESUS. Dahil ito ay sumampalataya na si “JESUS AY ANAK NG DIYOS” (ACTS 8:12 si FELIPE ay nagbabautismo sa PANGALAN NI JESUS sa SAMARIA…nasa itaas ang verses also)

ACTS 16:31
“SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

(SINO BA ANG AYAW MALIGTAS KASAMA NG KANYANG SAMBAHAYAN? Kaya maging matalino kayo sa pagpili ng ibinabautismo sa INYO MGA KAPATID KAY GOD JESUS)

ACTS 18:25-28…Ang BAUTISMO NI APOLOS na taga ALEJANDRIA ay MAKALUMA (v.25)…itinama ito ni AQUILA AT PRESCILA (2 TIM 4:19)…on verse 28.Pinatunayan nila na si JESUS CHRIST ANG KRISTO. Naitama nila ang makalumang Bautismo na ginagawa ni Apolos. (ANG BAUTISMO NI JUAN SA TUBIG AY LUMA NA)

GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.
(kung hindi si KRISTO ang ibinautismo sa inyo SINO ang nananahan sa inyo?)

GALACIA 3:26DAHIL SA INYONG PANANALIG KAY CRISTO JESUS, KAYONG LAHAT AY ANAK NG DIYOS. (Kayo’y anak ng DIYOS kung nananalig kayo kay GOD JESUS CHRIST)

SI JESUSCRISTO PO MGA KAPATID ang DIYOS NA NAGING TAO (ISA.9:6, ISA.7:14, MAT 1:22-23, I TIM 3:16, I JOHN 4:2-3, ISA. 40:3, JOHN 1:22-23)…SIYA LAMANG AT WALA NA PONG IBA. SIYA ANG GUMANAP NG LAHAT NG ITO KAYA ANG PANGALAN NG AMA, NA NAGING ANAK AT ANG ESPIRITO SANTO NIYA ANG SUMASAATIN NGAYON ANG PANGALAN NIYA AY YESHUA/JESUS UPANG MATUPAD LAHAT NG NASUSULAT SA KANYA AT MABUKSAN NAWA ANG INYONG MGA PAG-IISIP (LUCAS 24:25-26, LUCAS 24:44-45). ANG PANGALAN NG DIYOS AY KANYANG INIHAYAG DITO SA LUPA NGAYONG MGA HULING PANAHON NA. (A.D. ANNO DOMINI – YEAR OF THE LORD!)

PAGPALAIN NAWA ANG LAHAT NG NANALIG SA PANGALAN NG PANGINOONG JESUS.

KAPAG SINABING AMA? ANAK? AT ESPIRITU SANTO? MAY PANGALAN BANG NABANGGIT? IPINAKITA SA ACTS ANG TAMANG PAMAMARAAN NA GINAWA NG MGA ALAGAD NAWA AY INYONG MAUNAWAAN.

TANONG: NAGBANGGIT BA NG BINABAUTISMUHAN KITA SA PANGALAN NG AMA ANAK AT ESPIRITU SANTO (KAPAG ITO ANG IBINAUTISMO SA INYO ANONG PANGALAN ANG KANILANG BINANGGIT? WALA!!!) ANG MGA ALAGAD……ANG PANGALAN NI JESU-CRISTO AY KATUMBAS NG TATLO NA YAN DAHIL SIYA ANG DIYOS NA NAGING TAO. AMEN!!!

Advertisements

One response to this post.

  1. WATCH THIS BAPTISM IN THE NAME OF JESUS DIN http://www.youtube.com/watch?v=D9zAlGO3_Rw

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: